Публічний договір
про участь в Програмі лояльності «inCust»

м. Київ Редакція від 1 лютого 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтпанорама Плюс Плюс», код ЄДРПОУ 32849350, місцезнаходження: 02081 м.Київ , вул.Урлівська, 11а, оф.69, що є власником торгової марки «inCust» в Україні, надалі за текстом «Оператор», публічно пропонує необмеженій кількості фізичних осіб (далі – «Клієнт») можливість використання Інформаційної системи «inCust» при здійсненні покупок у Торговців (далі за текстом Оператор і Клієнт також іменуються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона»), для чого публікує цей Публічний договір (далі за текстом – «Договір») про наступне:

 

1. Визначення термінів

Терміни та визначення, що використовуються в Договорі, застосовуються в такому значенні:

1.1. Торговець – суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі Договору про надання послуг із супроводження Інформаційної системи «inCust», укладеного з Оператором, використовує Інформаційну систему з метою забезпечення можливості накопичення та витрачання Бонусів Клієнтами, отримання ними Знижок, отримання та використання ними Купонів при здійсненні Покупок у такого Торговця.

1.2. Клієнт – фізична особа, що дала згоду на використання в Інформаційній системі, і надала для цього необхідну інформацію з метою використання можливостей і вигод, що їх пропонує Програма лояльності «inCust»  при здійсненні Покупок.

1.3. Програма лояльності «inCust» – програма лояльності Оператора, що дозволяє Клієнтам накопичувати та витрачати Бонуси, отримувати Знижки, отримувати та використовувати Купони при здійсненні Покупок у Торговців, з використанням Інформаційної системи, на умовах, узгоджених з кожним Торговцем окремо.

1.4. Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів,  схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

1.5. База даних – систематизована належним чином сукупність даних у формі, яку зчитує, обробляє і оновлює комп’ютерна програма.

1.6. Інформаційна система «inCust» / Інформаційна система – сукупність комп’ютерних програм та баз даних, використання яких дозволяє Торговцеві вести облік Покупок його Клієнтів та розраховувати суму накопичення та витрачання Бонусів для кожного Клієнта, зберігати дані щодо отримання Клієнтами Знижок, отримання та використання Клієнтами Купонів при здійсненні покупок у такого Торговця.

1.7. Клієнтський додаток – частина Інформаційної системи, що встановлюється на кишеньковому або мобільному персональному комп’ютері, смартфоні, планшетному комп’ютері або ноутбуці, яка дозволяє Клієнту отримувати з Інформаційної системи інформацію про здійснені Клієнтом покупки, накопичені та витрачені Бонуси, отримані Знижки, отримані та використані Купони, а також отримувати рекламні повідомлення.

1.8. Мобільне робоче місце – частина Інформаційної системи, що встановлюється на кишеньковому або мобільному персональному комп’ютері, смартфоні, терміналі збору даних, планшетному комп’ютері або ноутбуці, і дозволяє співробітникові Торговця отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.9. WEB робоче місце – частина Інформаційної системи, розміщена в мережі Інтернет, що  дозволяє співробітникові Торговця отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.10. POS робоче місце – частина Інформаційної системи, що встановлена на персональному комп’ютері або будь-якому іншому обладнанні Торговця, і взаємодіє із системою Торговця в точці продажу (касовою, обліковою та будь-якою іншою системою), та дозволяє співробітникові Торговця отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.11. Робоче місце – мобільне робоче місце, WEB робоче місце або POS робоче місце.

1.12. Товар – товари, роботи, послуги, що їх можна придбати у Торговця.

1.13. Покупка – придбання Клієнтом Товару у Торговця.

1.14. Бонуси – дані про відкладену знижку, яка надається Торговцем Клієнту при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи, накопичується, та може бути використана (витрачена) при здійсненні Клієнтом наступних Покупок у такого Торговця.

1.15. Постійні Бонуси – Бонус, не обмежений строком використання та мінімальною сумою Покупки, при якій вони можуть бути витрачені.

1.16. Акційні Бонуси – Бонуси, що мають обмежений строк використання та/або обмежені мінімальною сумою Покупки, при якій вони можуть бути витрачені та/або обмежені іншими умовами використання, за погодженням між Оператором та Торговцем.

1.17. Знижка – пряма знижка, що надається Торговцем Клієнтові при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи.

1.18. Купон – дані про можливість отримання Клієнтом заохочення у певного Торговця у вигляді  придбання Товару за пільговою ціною, отримання додаткових Бонусів або Знижки при придбанні Товару, отримання інших переваг, погоджених між Оператором та Торговцем, з використанням Інформаційної системи.

1.19. Операція – операція з накопичення або витрачання Бонусів Клієнтом, отримання ним Знижки, отримання або використання Купону, що здійснюється з використанням Інформаційної системи при здійсненні Покупок у Торговця.

1.20. Номер мобільного телефону – дійсний номер мобільного телефону, який є ідентифікатором Клієнта в Інформаційній системі.

1.21.  Картка «inCust» – пластикова картка, яка використовується для ідентифікації Клієнта в Інформаційній системі, та яка прив’язана до Номеру мобільного телефону Клієнта.

1.22. Віртуальна картка «inCust» – унікальний запис в Клієнтському додатку та Інформаційній системі, який зчитується за допомогою програмно-апаратних засобів для ідентифікації Клієнта в Інформаційній системі, та який прив’язаний до Номеру мобільного телефону Клієнта.

1.23. Сайт оператора – веб-сайт Оператора www.incust.com.  

1.24. Мобільне повідомлення – SMS-повідомлення на мобільний телефон Клієнта, або push-інформування, що надходить на клієнтський додаток, встановлений на мобільному пристрої Клієнта, або повідомлення в одному з мобільних додатків на мобільному пристрої Клієнта, котрий підтримується Інформаційною системою в якості засобу доставки повідомлень.

 

2. Предмет Договору та загальні умови

2.1. Предметом цього Договору є відносини між Оператором та Клієнтом щодо участі Клієнта в Програмі лояльності «inCust» та використання Інформаційної системи Клієнтом для накопичення та витрачання Бонусів, отримання Знижок, отримання та використання Купонів при здійсненні Покупок у Торговця. Після акцептування цього Договору Клієнт приєднується до Програми лояльності «inCust».

2.2. Оператор залучає Торговців до використання Інформаційної системи, за допомогою котрої Клієнт може накопичувати Бонуси при здійсненні Покупок у Торговця та витрачати їх при здійсненні наступних покупок у цього Торговця, та/або отримувати Знижки та/або отримувати та використовувати Купони. Бонуси, накопичені Клієнтом у Торговця, можуть бути витрачені / використані Клієнтом при здійсненні Покупок лише у цього Торговця.

2.3. Кожен Торговець самостійно визначає умови участі Клієнтів в Програмі лояльності «inCust», а саме:

 • Торговець може надавати можливість Клієнту накопичувати та витрачати Бонуси (Постійні Бонуси та/або Акційні Бонуси) та/або отримувати Знижки та/або отримувати та використовувати Купони.
 • Торговець може встановлювати різноманітні обмеження здійснення Операцій (щодо виду Товару, суми Покупки та обсягу Бонусів, що можуть бути витрачені при цьому, місця Покупки тощо).

3. Порядок укладання Договору

3.1. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

3.2. Кожна Сторона  підтверджує та гарантує іншій Стороні, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання цього Договору та виконання його умов

3.3. Приєднатися до цього Договору і стати Клієнтом може будь-яка фізична особа, яка відповідно до законодавства України має необхідні для укладення цього Договору правоздатність та дієздатність, а також має в наявності дійсний Номер мобільного телефону.

3.4. Дійсна редакція цього Договору опублікована на сайті Оператора і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Клієнту до моменту акцептування умов цього Договору. Акцептування умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень чи обмежень і має таку ж юридичну силу, як укладення двостороннього письмового Договору відповідно до законодавства України (ч. 2 ст. 642 ЦК України).

3.5. Акцептування умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень чи обмежень і має таку ж юридичну силу, як укладання двостороннього письмового Договору відповідно до законодавства України (ч. 2 ст. 642 ЦК України).

3.6. Акцептування умов Договору може здійснюватися одним з наступних способів:

3.6.1. Надання згоди на отримання вигод Програми лояльності «inCust», шляхом здійснення Клієнтом першої операції з використанням Бонусів або Купону, чи отриманням Знижки, виконаної з участю Інформаційної системи при здійсненні Покупки у Торговця. При цьому перед здійсненням такої Операції Торговець в обов’язковому порядку пропонує Клієнтові ознайомитися з цим Договором будь-яким шляхом на розсуд Торговця.

3.6.2. Акцептування умов Договору на Робочому місці / Клієнтському додатку / Сайті Оператора, виконане в наступному порядку:

 • завантаження Робочого місця / Клієнтського додатку / сайту Оператора;
 • введення Номеру мобільного телефону Клієнта (а також при необхідності та за наявності технічної можливості – адреси e-mail та/або інших особистих даних);
 • генерація Оператором одноразового цифрового паролю для реєстрації Клієнта в Інформаційній системі та надсилання його Клієнтові в Мобільному повідомленні за наданим Номером мобільного телефону разом з інтернет-посиланням на цей Договір, розміщений на сайті Оператора, задля надання можливості Клієнту ознайомитися зі змістом цього Договору перед його укладанням;
 • здійснення Клієнтом дії, яка є акцептуванням умов Договору, а саме – введення Клієнтом одноразового цифрового паролю в Інформаційну систему через Робоче місце (з допомогою співробітника Торговця) / Клієнтський додаток / Сайт Оператора. Інформаційна система порівнює введені дані з тими, що були згенеровані, і якщо дані не збігаються, Клієнту пропонується ввести дані повторно;
 • після успішного введення одноразового цифрового паролю Договір є акцептованим, а Клієнт – зареєстрованим в Інформаційній системі за Номером мобільного телефону, з можливістю здійснення Операцій.

3.6.3. Заповнення та підписання Клієнтом анкети, в котрій міститься посилання на цей Договір та згода Клієнта на його укладання.

3.7. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його акцептування і діє протягом невизначеного строку або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.8. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Оператора.

3.9. Укладання Договору означає, що Клієнт:

 • в повному обсязі ознайомився та погоджується з умовами Програми лояльності «inCust» та використанням Інформаційної Системи;
 • надає Операторові згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до умов Договору.

4. Умови Програми лояльності «inCust» та використання Інформаційної системи

4.1. Оператор забезпечує функціонування Інформаційної системи, у зв’язку з чим надає можливість здійснення Клієнтами деяких або всіх з наступних Операцій при здійсненні покупок у Торговця:

 • операції з накопичення Бонусів Клієнтом;
 • операції з витрачання Бонусів Клієнтом;
 • операції з отримання Знижки;
 • операції з отримання Купону;
 • операції з використання Купону;
 • операції з передачі Купону іншому Клієнтові – користувачеві Інформаційної системи.

4.2. У разі повернення Клієнтом, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Товару, придбаного у Торговця з використанням накопичених Бонусів, Купону або Знижки, Клієнту повертаються Бонуси в розмірі, витраченому при купівлі Товару, або відповідний Купон чи можливість отримання Знижки.

4.3. У разі повернення Клієнтом, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Товару, придбаного у Торговця з накопиченням при цьому Бонусів або отриманням Купону, то з облікового запису Клієнта в Інформаційній системі списуються такі Бонуси або отриманий Купон.

4.4. У разі помилкового нарахування Бонусів, надання Купона або Знижки Торговець звертається з відповідним запитом щодо корегування Операції до Оператора. Оператор не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснення такого коригування.

4.5. Оператор не є учасником операцій з купівлі-продажу товарів (наданню послуг/виконанню робіт) між Клієнтом і Торговцем, не відповідає за правомірність таких операцій, їх умови та наслідки здійснення, не розглядає претензії Клієнта, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Торговцем своїх зобов’язань по операції, зокрема, зобов’язань по передачі товарів, наданню послуг/виконанню робіт. Інформація про кількість накопичених Клієнтом Бонусів, отриманих Купонів, здійснені Операції, інша інформація щодо використання Інформаційної системи фіксується і зберігається Оператором в базі даних Інформаційної системи протягом строку дії Договору.

4.6. Інформація про технічні можливості Інформаційної системи, інші умови здійснення Операцій розміщується на сайті Оператора.

4.7. Порядок і умови здійснення операцій з накопичення  Бонусів Клієнтом.

4.7.1. Під накопиченням Бонусів Клієнтом розуміється занесення до Інформаційної системи даних про суму відкладеної знижки, наданої Торговцем Клієнту при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи. При цьому Клієнт ідентифікується в Інформаційній системі за Номером мобільного телефону.

4.7.2. Розмір відкладеної знижки, яку надає відповідний Торговець, повідомляється Клієнту Торговцем або іншими особами.

4.7.3. Операція з накопичення Бонусів здійснюється наступним чином: при здійсненні Клієнтом у Торговця Покупок працівник Торговця за допомогою Робочого місця вводить Номер мобільного телефону Клієнта або приймає до використання Картку «inCust» або Віртуальну картку «inCust» Клієнта та вносить в Інформаційну систему необхідні дані для того, щоб обчислити суму Бонусів, що підлягають нарахуванню Клієнту в Інформаційній системі. В результаті цієї операції до Інформаційної системи заносяться дані про суму Бонусів, нарахованих Торговцем Клієнту.

4.8. Порядок і умови здійснення операцій з витрачання Бонусів Клієнтом.

4.8.1. Під витрачанням Бонусів Клієнтом розуміється занесення до Інформаційної системи даних про списання накопиченої у Клієнта суми Бонусів на суму наданої знижки але не більше накопиченої у Клієнта суми Бонусів.

4.8.2. Операція з витрачання Бонусів здійснюється наступним чином: уповноважений працівник Торговця за допомогою Робочого місця вводить Номер мобільного телефону Клієнта або приймає до використання Картку «inCust» або Віртуальну картку «inCust» Клієнта, вносить в Інформаційну систему суму Бонусів, яку Клієнт бажає використати (витратити) при здійсненні Покупки у Торговця, при цьому сума не має перевищувати накопиченої у Клієнта суми Бонусів. Після цього на мобільний телефон Клієнта може приходити мобільне повідомлення з одноразовим цифровим паролем, який вводиться працівником Торговця в Інформаційну систему і слугує підтвердженням згоди Клієнта на витрачання Бонусів. Відповідна сума Бонусів списується з Клієнта в Інформаційній системі, а Торговець надає Клієнту знижку на суму списаних Бонусів при здійсненні цієї покупки. В результаті Операції до Інформаційної системи заносяться дані про суму Бонусів, списаних з Клієнта, у зв’язку з їх витратою при здійсненні Покупки у цього Торговця.

4.9. Порядок і умови здійснення операцій з отримання Знижки.

4.9.1. Під отриманням Знижки Клієнтом розуміється отримання прямої знижки від Торговця при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи.

4.19.2. Розмір Знижки, яку надає відповідний Торговець, повідомляється Клієнту Торговцем.

4.9.3. Операція з отримання Знижки здійснюється наступним чином: при здійсненні Клієнтом у Торговця Покупок уповноважений працівник Торговця за допомогою Робочого місця вводить Номер мобільного телефону Клієнта або приймає до використання Картку «inCust» або Віртуальну картку «inCust» Клієнта та вносить в Інформаційну систему необхідні дані для того, щоб обчислити суму Знижки, яка надається Клієнту.

4.10. Порядок і умови здійснення операцій з отримання Купону.

4.10.1. Отримання Купону Клієнтом – це операція із занесення до Інформаційної системи даних про Купон, що надається Торговцем Клієнту.

4.10.2. Інформація про Купони, які надаються відповідним Торговцем, надається Клієнту Торговцем або іншими особами.

4.10.3. Операція з отримання Купону здійснюється наступним чином: уповноважений працівник Торговця за допомогою Робочого місця вводить Номер мобільного телефону Клієнта та дані про Купон, наданий Торговцем Клієнту.

4.11. Порядок і умови здійснення операцій з використання Купону.

4.11.1. Під використанням Купону Клієнтом розуміється занесення до Інформаційної системи даних про факт виконання зобов’язань Торговцем перед Клієнтом за даним Купоном при здійсненні Покупки з використанням Інформаційної системи.

4.11.2. Операція з використання Купону здійснюється наступним чином: уповноважений працівник Торговця за допомогою Робочого місця вводить Номер мобільного телефону Клієнта або приймає до використання Картку «inCust»  або Віртуальну картку «inCust» Клієнта та вносить в Інформаційну систему дані про Купон, який Клієнт бажає використати при здійсненні Покупки у Торговця. Після цього на мобільний телефон Клієнта може приходити Мобільне повідомлення з одноразовим цифровим паролем, який вводиться уповноваженим працівником Торговця в Інформаційну систему і слугує підтвердженням згоди Клієнта на використання Купона. Дані про використання Купона заносяться до Інформаційної системи, а Торговець виконує свої зобов’язання перед Клієнтом, які були у даному Купоні.

4.12. Умови блокування облікового запису Клієнта та зміни Номера мобільного телефону Клієнта в Інформаційній системі.

4.12.1. Клієнт має право заблокувати свій обліковий запис або змінити свій Номер мобільного телефону в Інформаційній системі (наприклад, у разі втрати мобільного телефону). Блокуванням є перехід в режим, при якому здійснення Операцій стає неможливим.

4.12.2. Для блокування облікового запису або зміни Номера мобільного телефону в Інформаційній системі Клієнту необхідно звернутися за телефонами служби підтримки або іншими засобами комунікації, які вказані на сайті Оператора, з вимогою блокування облікового запису або зміни Номера мобільного телефону. Клієнт має повідомити Операторові свій поточний та новий Номер мобільного телефону в Інформаційній системі та наступні дані (всі або деякі, на розсуд Оператора):

 • прізвище та ім’я, дату народження чи інші дані, якщо Клієнт надавав їх при реєстрації чи при використанні Інформаційної системи (зокрема на Сайті Оператора або за допомогою Клієнтського додатку);
 • приблизний залишок накопиченої суми Бонусів Клієнта;
 • декілька останніх Операцій з використанням Інформаційної системи;
 • додатковий номер телефону, за яким є можливість зв’язатись з Клієнтом.

4.12.3. Клієнт несе всі ризики з використання свого облікового запису до моменту отримання повідомлення Оператором про блокування його облікового запису.

4.12.4. Блокування облікового запису Клієнта скасовується Клієнтом на підставі його звернення до Оператора за умови надання інформації, що надасть можливість Оператору ідентифікувати Клієнта та підтвердити належність облікового запису саме цьому Клієнту.

4.12.5. Оператор має право відмовити Клієнту в блокуванні облікового запису чи його скасуванні або зміні свого Номера мобільного телефону в Інформаційній системі в разі повідомлення Клієнтом некоректних чи неповних даних, чи з інших об’єктивних причин на розсуд Оператора.

4.13. Умови використання Інформаційної системи, що визначають права і обов’язки Сторін.

4.13.1. При використанні Інформаційної системи Клієнту забороняється вносити будь-які зміни до програмного забезпечення Інформаційної системи та/або будь-якої його частини.

4.13.2. Оператор в рамках Договору залишає за собою право:

 • здійснювати модернізацію програмного забезпечення Інформаційної системи;
 • запроваджувати нові функції та можливості в Інформаційній системі;
 • припиняти роботу Інформаційної системи чи її частини при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Інформаційної системи;
 • вимагати від Клієнта пред’явлення документів, що засвідчують особу, і надання інших даних, що ідентифікують Клієнта, у випадках:
  • передбачених цим Договором;
  • коли в Оператора є підстави припускати, що Клієнт порушує умови Договору, законодавство України, порушує права і законні інтереси Оператора, Торговців та/або інших третіх осіб;
  • в інших випадках на розсуд Оператора;
 • відмовляти Клієнту в здійсненні Операцій у випадку:
  • перевищення суми оплати над сумою наявних у Клієнта Бонусів при здійсненні покупки у Торговця;
  • неможливості встановлення технологічної та інформаційної взаємодії між Інформаційною системою та Робочим місцем Торговця з причин, не залежних від Оператора;
  • негативного результату перевірки одноразового цифрового паролю Клієнта, введеного в Інформаційну систему через Робоче місце Торговця при здійсненні операції з витрачання Бонусів;
  • порушення умов цього Договору;
  • в інших випадках, коли здійснення операції може спричинити збитки Оператору, Торговцю або третім особам.

4.14. Інформація про зміни умов використання Інформаційної системи розміщується на сайті Оператора.

4.15. Проведення Клієнтом Операцій з використанням Інформаційної системи не тарифікується.

4.16. Клієнту надається можливість завантажити за посиланням наданим на сайті Оператора Клієнтський додаток для встановлення на кишеньковий або мобільний персональний комп’ютер, смартфон, планшетний комп’ютер або ноутбук, та який дозволяє Клієнту отримувати з Інформаційної системи інформацію про здійснені Клієнтом покупки, накопичені та витрачені Бонуси, Знижки, отримані та використані Купони, а також отримувати рекламні повідомлення.

4.17. З моменту завантаження Клієнтського додатку Клієнту надається невиключна ліцензія на його використання за прямим функціональним призначенням, не обмежуючись будь-яким строком та територією. Клієнтові забороняється будь-яким чином розповсюджувати Клієнтський додаток, здавати його в майновий найм, надавати ліцензії на його використання третім особам, здійснювати його переробку, модифікацію, декомпіляцію та дизасемблювання. Використання Клієнтом Клієнтського додатку не тарифікується. Всі права інтелектуальної власності на Клієнтський додаток належать Операторові та захищені законодавством.

 

5. Інформація, умови конфіденційності, обробка персональних даних

5.1. Інформація про Операції, здійснені Клієнтом протягом строку дії Договору, реєстраційні дані Клієнта, інша інформація про використання Інформаційної системи в рамках Договору, зберігається в базах даних Інформаційної системи протягом п’яти років.

5.2. Сторони визнають, що використання одноразового цифрового паролю Клієнтом при здійсненні Операцій, породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних та/або електронних підписів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. Всі Операції Клієнта, підтверджені одноразовим цифровим паролем, визнаються здійсненими особисто Клієнтом. Одноразовий цифровий пароль може надсилатись Клієнту у мобільному повідомленні.

5.4. Клієнт надає свою згоду на отримання мобільних повідомлень, електронних листів з рекламними пропозиціями щодо товарів та послуг Оператора, Торговців та інших осіб.

5.5. Оператор зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, а також іншої інформації про Клієнта, котра стала відома Оператору у зв’язку із використанням Інформаційної системи Клієнтом, за винятком випадків, коли така інформація:

 • є загальнодоступною;
 • розкрита на вимогу або з дозволу Клієнта;
 • підлягає наданню контрагентам Оператора в обсязі, необхідному для виконання Договору;
 • підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на підставі запитів уповноважених державних органів.

5.6. Акцептуючи цей Договір та у випадку надання Клієнтом персональних даних, Клієнт як суб’єкт персональних даних підтверджує, що його було повідомлено про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних Оператора та повідомлено про його права як суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету обробки персональних даних, визначену в цьому Договорі.

5.7. Клієнт як суб’єкт персональних даних надає Оператору згоду на обробку (зокрема збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі), знеособлення, видалення, знищення) його персональних даних з метою:

 • здійснення Операцій;
 • ведення облікових записів Клієнта в Інформаційній системі;
 • здійснення аналізу використання Інформаційної системи Клієнтом та його купівельної поведінки;
 • здійснення комунікації з Клієнтом;
 • інформування про товари та послуги Оператора, Торговців та інших осіб, в тому числі шляхом направлення мобільних повідомлень, електронних листів, повідомлень на Клієнтських додаток тощо;
 • реалізації відносин, що виникають з цього Договору;
 • з іншою метою, про яку Оператор повідомляє у порядку, визначеному цим Договором.

5.8. Клієнт надає свою згоду та дозвіл Операторові передавати персональні дані та/або надавати до них доступ третім особам, зокрема Торговцям та особам, які надають Оператору послуги зберігання інформації та інші послуги, з метою обробки, визначеною в цьому Договорі, та з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.9. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст персональних даних, які підлягають обробці Оператором, до яких, зокрема, належить: прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошли та інша інформація, яка надається Клієнтом Оператору за допомогою Інформаційної системи. Обробці підлягає також інформація про використання Інформаційної системи Клієнтом, інформація про Покупки, що здійснюються Клієнтом у Торговців.

5.10. Клієнт надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Клієнта шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Оператора.

5.11. Згода Клієнта на обробку персональних даних на умовах, визначених цим Договором, не вимагає повідомляння Клієнта про передачу його персональних даних третім особам згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

6. Відповідальність Сторін

6.1. Відповідальність Оператора.

6.1.1. У випадку виникнення обставин, що призвели до несправності, помилок і збоїв в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Інформаційної системи і якщо такі обставини виникли не з вини Оператора, Оператор не відповідає за наслідки, до яких призвело виникнення вищевказаних обставин.

6.1.2. Оператор не несе відповідальність за збереження інформації на комп’ютерному обладнанні Клієнта.

6.1.3. Оператор не відповідає за тимчасову відсутність у Клієнта доступу до програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Інформаційної системи, а також пов’язані з цим збитки Клієнта.

6.1.4. Оператор не несе відповідальності за зміст будь-якої реклами (мобільних повідомлень, електронних листів, оголошень на Сайті Оператора тощо), яка була замовлена Торговцем. Усю відповідальність за зміст, законність та правові наслідки такої реклами несе відповідний Торговець.

6.1.5. Оператор не є учасником операцій з купівлі-продажу Товарів між Клієнтом і Торговцем, не відповідає за правомірність таких операцій, їхні умови та наслідки здійснення, не розглядає претензії Клієнта, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Торговцем своїх зобов’язань за операцією, зокрема, зобов’язань з передачі товарів, надання послуг чи виконання робіт.

6.1.6. Оператор має право відмовити в накопиченні та витрачанні Бонусів, отриманні Знижок, отриманні та використанні Купонів Клієнтом, у випадку тимчасової відсутності технічної чи іншої можливості для цього, зокрема несправностей, помилок, збоїв в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Інформаційної системи тощо на момент звернення Клієнта, та не несе за це жодної відповідальності перед Клієнтом.

6.1.7. Оператор не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті:

 • Неправомірних дій третіх осіб, зокрема, пов’язаних з використанням мобільного телефону (SIM-карти) Клієнта;
 • Внесення Клієнтами або третіми особами змін доступу до облікового запису Клієнта в Інформаційній системі, а також в результаті наявності «вірусів» і інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Клієнтом для доступу до Інформаційної системи;
 • Внесення Клієнтом некоректних власних даних до Інформаційної системи;
 • Передання іншим особам або несанкціонованого використання мобільного телефону (SIM-карти) Клієнта;
 • Втрати контролю над Номером мобільного телефону внаслідок втрати мобільного телефону (SIM-карти) Клієнта, розірвання угоди про надання послуг між Клієнтом і оператором стільникового зв’язку, що надає Номер мобільного телефону, або внаслідок інших дій третіх осіб.

6.1.8. Оператор не надає жодних гарантій відносно відсутності в Інформаційній системі (включаючи Робочі місця та Клієнтських додаток) несправностей, помилок або дефектів.

6.2. Відповідальність Клієнта.

6.2.1. У випадку втрати, крадіжки у Клієнта мобільного телефону (SIM-карти) Клієнт несе всі ризики, що пов’язані з використанням його Номеру мобільного телефону третіми особами, аж до моменту отримання Оператором заяви про блокування облікового запису Клієнта в Інформаційній системі.

6.2.2. Клієнт несе відповідальність за належне виконання вимог цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, актами органів державної влади. При виникненні форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати один одного у будь-який доступний спосіб (інформація має містити дані про характер обставин, а також зв’язок між такими обставинами та виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором).

6.4. Клієнт погоджується з тим, що у разі завдання Оператором збитків Клієнту невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором, Оператор може нести обмежену відповідальність у вигляді відшкодування збитків у розмірі, що не перевищує 0,1 мінімальної заробітної плати.

 

7. Порядок розірвання Договору

7.1. Договір може бути розірвано:

7.1.1. Оператором в односторонньому порядку, у випадку грубого порушення Клієнтом умов цього Договору, положень чинного законодавства України, шляхом повідомлення Клієнта SMS-повідомленням або засобами, доступними на веб-сайті Оператора.

7.1.2. Оператором в односторонньому порядку, у випадку припинення надання послуг із супроводження Інформаційної системи в цілому всім Торговцям, шляхом повідомлення Клієнтів SMS-повідомленням або розміщенням інформації на веб-сайті Оператора за 30 (тридцять) календарних днів.

7.1.3. Клієнтом в односторонньому порядку за власним бажанням, шляхом повідомлення Оператора засобами, доступними на веб-сайті Оператора.

7.2. У випадку розірвання Договору Бонуси, Купони, Знижки накопичені Клієнтом, видаляються з Інформаційної системи та не підлягають будь-якій компенсації, зокрема в грошовій формі.

 

8. Внесення змін до Договору

8.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору, шляхом їх публікування на сайті Оператора за 10 календарних днів до дати набуття ними чинності.

8.2. У випадку незгоди із змінами до цього Договору Клієнт зобов’язаний письмово повідомити про це Оператора до моменту набрання чинності цих змін. Факт незгоди Клієнта з внесеними змінами розглядається Оператором як розірвання цього Договору за ініціативою Клієнта.

8.3. Відсутність письмового повідомлення про незгоду із змінами, означає згоду Клієнта з новою редакцією цього Договору та продовження його дії.

9. Вирішення спорів та інші умови

9.1. Всі спори і розбіжності, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо спір, що виник з цього Договору, не може бути вирішений шляхом переговорів, він  підлягає розгляду в судах загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним законодавством України.

9.3. Цей Договір регулюється та тлумачиться згідно з законодавством України.  

9.4. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

[contact-form-7 id="201" title="Detailed rates"]
Увійти як покупець Увійти як бізнес